podwójne opodatkowanie czyli jak rozliczyć zagraniczne dochody w Polsce i maksymalnie zmniejszyć swój podatek

Archiwum dla Kategorii ‘Podatek dochodowy od osób fizycznych’Podatek od śmierci w Polsce?

Sierpień 21st, 2010 Edit This

Wczoraj dostałem maila od pani redaktor Ewy Matyszewskiej z Dziennika Gazety Prawnej, abym wyraził swoją opinię dla tej gazety w sprawie, która na początku mnie zmroziła, a potem wywołała lekkie wzburzenie. Nie wyobrażam sobie bowiem czegoś takiego w Polsce.

Czego?

Chodzi o podatek, potocznie nazywany podatkiem od śmierci (death tax). Jak się okazuje…

Koalicyjny rząd Zjednoczonego Królestwa ujawnił, że bierze pod uwagę możliwość wprowadzenia ostro krytykowanego pomysłu Partii Pracy na wprowadzenie tzw. podatku od śmierci („death tax”).

Według pierwotnego pomysłu Partii Pracy, osoby w wieku emerytalnym miały zostać obciążone zryczałtowanym podatkiem od śmierci w wysokości ok. 20 000 GBP, płatnym w chwili przejścia na emeryturę lub w chwili śmierci, który miałby pokrywać wydatki ponoszone na opiekę nad nimi w podeszłym wieku.

(Cytat za portalem Podatki.biz)

Oczywiście pomysł wzbudził ogromne kontrowersje na samych Wyspach i pewnie nie dojdzie do jego przyjęcia (chociaż nie wiadomo), ale w ramach rządu UK została powołana specjalna komisja, która problem wydatków związanych z opieką nad starszymi obywatelami, ma w jakiś sposób rozwiązać. Przeciwnicy wprowadzenia tego podatku są zdania, iż opłaty takie…

mogą (…)  zmusić tysiące osób w wieku emerytalnym do sprzedaży swoich domów w celu uiszczenia podatku.

Nie ma co ukrywać, że nawet dla obywatela Wielkiej Brytanii kwota 20 tys. GBP jest sporą sumą.

A więc co odpisałem Pani Redaktor? Oto moja opinia:

Trudno wyobrazić sobie wprowadzenie podobnego podatku w Polsce. Po pierwsze, wysokość polskich emerytur jest zbyt niska, aby jeszcze podatnika stać było na zapłatę takiego podatku. Po drugie, nie widzę, aby państwo rzeczywiście otaczało opieką wszystkie osoby w podeszłym wieku, a jak rozumiem, podatek ten dotyczyłby wszystkich. Po trzecie, co wynika z poprzedniego, byłyby takie osoby, które pomimo zapłaty tego podatku, nie korzystałyby z opieki państwa, co doprowadziłoby do podobnej patologii, jaka ma miejsce dzisiaj w służbie zdrowia, gdzie cześć ubezpieczonych w NFZ nie korzysta w ogóle ze służy publicznej. Po czwarte, część opieki nad starszymi ludźmi przejął dużo skuteczniej, sprawniej i taniej sektor prywatny. Nie widzę zatem potrzeby wprowadzenia takiego podatku do polskiego prawa podatkowego.

Poza tym mam wątpliwości, czy możemy tutaj w ogóle mówić o podatku. W mojej opinii „death tax” konstrukcyjnie bardziej zbliżony jest do składki na ubezpieczenie społeczne niż do podatku. To z kolei może prowadzić do wniosku, że lepszym rozwiązaniem mogłoby być, w polskich warunkach, podniesienie wysokości składki ZUS, albo najlepiej zreformowanie całego systemu ubezpieczeń społecznych.

A co Ty sądzisz o wprowadzeniu w Polsce nowego „podatku”?

skomentuj artykuł

Przyjazny Urząd Skarbowy

Maj 5th, 2010 Edit This

Gazeta Prawna napisała dziś, że Ministerstwo Finansów i Business Centre Club zainicjawowały ósmą edycję konkursu Urząd skarbowy przyjazny przedsiębiorcy. Mam jednak trochę doświadczenia w kontaktach z urzędami skarbowymi i „drużyną fiskusa”. I moja opinia jest … bardzo pozytywna.

Z tym, że trzeba odróżnić prawo od jego stosowania. Na kształt prawa urzędnicy fiskusa nie mają wpływu: prawo to powinno być zdecydowanie bardziej przyjazne dla podatników (i nie mam tu na myśli niskich podatków). Natomiast w mojej opinii urzędnicy w swoich urzędach dwoją się i troją (oczywiście z pewnymi wyjątkami), aby ustawowe gałganki poskładać w sensowną całość z korzyścią dla podatnika.

Zauważcie, że praca urzędnika skarbówki jest naprawdę trudna: z jednej strony kiepskie prawo podatkowe, z drugiej – naciski naczelnika (szefa), a z trzeciej – biedny (w przenośni) podatnik. To sytuacja gorsza, niż ta z pomiędzy młota i kowadła, bo tutaj czynniki nacisku są tylko dwa, natomiast w skarbówce – aż trzy.

Co sądzisz o konkursie „Przyjazny US” i jakie masz doświadczenia z kontaktów z „drużyną fiskusa”?

skomentuj artykuł

Żołnierz zawodowy – zagraniczna dieta – obniżenie przychodu

Kwiecień 20th, 2010 Edit This

m1a1-tankDziś parę słów na temat opodatkowania dochodów zagranicznych żołnierzy, a dokładnie problemu, czy żołnierz pełniący służbę za granicą ma prawo do odliczenia diety od swojego zagranicznego przychodu.

W ciągu ostatnich kilku lat narosło wokół tego tematu szereg wątpliwości, co widoczne jest nawet w interpretacjach organów podatkowych.  Nie zawsze bowiem zawierały one prawidłowy wniosek (nie ma się zresztą co dziwić, gdyż – jak to w naszym prawie podatkowym – także i w tym zakresie mieliśmy niedawno do czynienia z lekkim zamieszaniem).

Zanim przejdziemy do meritum wspomnę tylko, że poprzednio omawiałem zagadnienie opodatkowania dochodów żołnierzy przebywających na placówkach dyplomatycznych w krajach objętych działaniami wojennymi.

Ok. Do rzeczy… i krótko: 🙂

Żołnierz zawodowy, uzyskujący wynagrodzenie w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych za granicą, ma uprawnienie do tego, aby pomniejszyć swój przychód o wartość 30% diety za każdy dzień pobytu poza granicami kraju. Wysokość diety ustalona jest w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy. A więc od wartości swojego zagranicznego przychodu, żołnierz może odliczyć sobie odpowiednią część takiej diety (stosownie do kraju, w którym służył) za każdy dzień, w którym poza Polską przebywał (art. 21 ust. 1 pkt 20 PIT).

Powyższe odnosi się do przychodów żołnierza OD roku 2007 włącznie. Wcześniej jednak stan prawny był nieco inny. Do roku 2006 włącznie, żołnierz mógł odjąć od swojego przychodu 30 diet, a więc powinien był pomnożyć wysokość przysługującej mu diety stosownie do państwa, w którym przebywał, o wskaźnik 30, i tak uzyskaną liczbę odjąć od własnego zagranicznego przychodu (zob. szczegółowo, jak odejmować diety).

Ważna uwaga! Powyższe uwagi NIE odnoszą się do żołnierzy, którzy zostali skierowani za granicę w celu udziału w konflikcie zbrojnym, itp. (art. 21 ust. 15 PIT). Dlaczego? Ponieważ należności wypłacone takiemu żołnierzowi są generalnie zwolnione z podatku dochodowego.  A więc żołnierz walczący poza granicami kraju (czyli nieotrzymujący wynagrodzenia jako członek służby zagranicznej) nie może od swojego przychodu odliczyć diety w jakiejkolwiek wysokości (art. 21 ust. 1 pkt 83 PIT).

podatki_m

Zobacz, jak łatwo rozliczysz swój zagraniczny podatek, korzystając z ulgi abolicyjnej! Książka Jak rozliczyć zagraniczne dochody na PIT-36 i skorzystać z Ulgi Abolicyjnej – mój wielokrotny bestseller – plus wiele pożytecznych bonusów, dostępna jest właśnie tutaj. Zamów już dziś!

oooo

skomentuj artykuł

Czynny żal – wzór

Kwiecień 5th, 2010 Edit This

Już kilka razy na łamach tego bloga pisałem o tym, co to jest czynny żal. Za każdym razem były to jednak szczątkowe informacje. Tym razem zobaczmy, co to jest za pismo, do czego służy, jak się nim posługiwać, kiedy nie warto go składać, no i ostatecznie, jak wygląda.

Ogólnie rzecz biorąc, Czynny Żal to zawiadomienie organu podatkowego o popełnieniu czynu zabronionego, np. o niezłożeniu w terminie deklaracji rozliczającej zagraniczne dochody. Jego celem jest uwolnienie się od odpowiedzialności karnej skarbowej. Podstawą do złożenia tego pisma jest art. 16 § 1 Kodeksu karnego skarbowego. Przepis ten stanowi:

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Jakie warunki dodatkowe (tj. oprócz złożenia samego pisma) należy spełnić? Przede wszystkim trzeba dokonać wpłaty zaległego podatku wraz z odsetkami – jeżeli czyn zabroniony wiązał się z niezapłaceniem podatku, albo złożyć zaległą deklarację, jeżeli to jest powód składania tego pisma. Można to zrobić na polecenie organu podatkowego, albo wcześniej – samodzielnie. Dodatkowo w samym piśmie należy „podać istotne okoliczności czynu zabronionego”, a więc trzeba opisać dokładnie popełniony czyn wraz z podaniem personaliów osób, uczestniczących w tym procederze.

Kiedy Czynny Żal nie będzie skuteczny? Jeżeli zostanie złożony po tym, jak organ podatkowy dowiedział się o popełnieniu czynu zabronionego (miał udokumentowaną wiedzę), albo po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej (np. przeszukania, kontroli). Złożenie Czynnego Żalu po tym terminie nie zwolni z odpowiedzialności karnoskarbowej podatnika, zalegającego z zapłatą podatku.

Złożenie Czynnego Żalu nie wiąże się z żadną opłatą, a więc nie ma tutaj konieczności wnoszenia opłat w kasie urzędu skarbowego.

Czynnego Żalu nie składa się wraz z korektą deklaracji (w tym przypadku wraz z korektą składa się pismo wyjaśniające powód korekty). Wynika to z art. 16a Kodeksu karnego skarbowego, który stanowi:

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa (…)  korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.

Czynny Żal a zagraniczne odsetki

W związku z powyższym może zaistnieć wątpliwość, czy w przypadku zatajenia dochodów z zagranicznych odsetek, należy złożyć Czynny Żal, czy też zwykłą korektę deklaracji wraz z wyjaśnieniem. Ponieważ korektę można złożyć w celu skorygowania uprzednio złożonej deklaracji (art. 81 Ordynacji Podatkowej) w zakresie wcześniej ujawnionego źródła dochodu, to dlatego w przypadku zatajenia dochodu z zagranicznych odsetek wymagany będzie Czynny Żal. I to nawet wtedy, kiedy rozliczenie zagranicznych dochodów z pracy oraz z odsetek będzie miało miejsce na tej samej deklaracji PIT-36.

Przykład Czynnego Żalu

po

Składa (dane podatnika):                                           Warszawa, 15 maja 2009 r.

………….

NIP:

Do:
Naczelnika Urzędu Skarbowego w ………

Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego

Na podstawie art. 16 kodeksu karnego skarbowego zawiadamiam naczelnika urzędu
skarbowego w …………… o niezłożeniu przeze mnie do 30 kwietnia 2009 r. zeznania

PIT-36 za 2009 r, a także o braku wpłaty wynikającego z tego zeznania podatku dochodowego.

Obowiązek ten dopełniam wraz ze złożeniem niniejszego zawiadomienia. Dołączam również oryginał dowodu uiszczenia zaległego podatku wraz z odsetkami.

Jednocześnie informuję, że niezłożenie zeznania PIT-36 za 2009 r. nie wynikało
ze współdziałania z jakąkolwiek osobą trzecią.

(podpis)

podatki_m

Zobacz, jak łatwo rozliczysz swój zagraniczny podatek, korzystając z ulgi abolicyjnej! Książka Jak rozliczyć zagraniczne dochody na PIT-36 i skorzystać z Ulgi Abolicyjnej – mój wielokrotny bestseller – plus wiele pożytecznych bonusów, dostępna jest właśnie tutaj. Zamów już dziś!

oooo

skomentuj artykuł

Jak udokumentować dawne dochody

Lipiec 27th, 2009 Edit This

Wielokrotnie w tym serwisie namawiałem Was do tego, abyście gromadzili wszelkie dowody świadczące na to, że legalnie zarabiacie za granicą. Bez względu na to, czy pracujecie na przykład w Irlandii i wasze dochody są wyłączone z podatku w Polsce, czy też pracujecie na przykład w Holandii i musicie się z tamtejszych dochodów rozliczać w ojczyźnie, zawsze, powtarzam: ZAWSZE, musicie trzymać dowód, że pracujecie i uzyskujecie dochody. Dlaczego?

Dlatego, że po powrocie do kraju zapewne będziecie chcieli zainwestować swoje oszczędności: kupicie dom, mieszkanie, albo samochód, założycie firmę, itp… a wtedy fiskus Was zapyta SKĄD macie na to pieniądze. Jeżeli nie będziecie w stanie udowodnić ich pochodzenia, to wówczas grozi Wam nałożenie podatku na Wasze oszczędności w wysokości aż 75%!

Skąd taki podatek i jak się przed nim uchronić, a także co zrobić, kiedy nie macie dokumentów? Ostatnio dostałem pytanie w tej sprawie… Problem dotyczy dochodów z roku …. 2001!

Czytajcie dalej…

skomentuj artykuł

Jaka kara za ukrycie dochodów

Lipiec 23rd, 2009 Edit This

W związku z tym, że często pytacie mnie, jaką odpowiedzialność może ponieść podatnik ukrywający swoje dochody, postanowiłem napisać o tym kilka słów. Wydaje się zresztą, że temat ten będzie zyskiwał – niestety – na znaczeniu. Dlaczego? Chodzi o zaległości podatkowe od odsetek zagranicznych, o czym pisałem poprzednio. Na szczęście zaległości z tych odsetek nie są duże… ale problem jest.

Przechodząc do tematu… Przede wszystkim podstawą do ukarania nieuczciwego podatnika jest kodeks karny skarbowy (Dz. U. 1999 r., Nr 83, poz. 930, z późn. zmianami). W nim to znajdziemy przepis artykułu 54, który mówi….

… zobaczcie dalej >>

skomentuj artykuł

Naukowiec za granicą – opodatkowanie w Polsce

Lipiec 17th, 2009 Edit This

dna_logoJeden z ostatnich wpisów dotyczył tego, jak niekorzystnie opodatkowani są polscy naukowcy pracujący za granicą, w związku z tym, że są tam oni zwolnieni z podatku dochodowego. To zwolnienie powoduje bowiem konieczność opodatkowania ich dochodu w Polsce według mniej korzystnych polskich przepisów podatkowych. To prowadzi do paradoksu, w którym pozornie korzystna ulga podatkowa za granicą powoduje powstanie gorszego statusu podatkowego w Polsce w stosunku do osoby, która zajmuje się innego rodzaju profesją i z tej ulgi za granicą skorzystać nie może.

Po poprzednim wpisie odezwało się do mnie kilka osób bezpośrednio zainteresowanych tym tematem. Sądzę więc, że problem zagranicznego opodatkowania polskich naukowców (a w zasadzie opodatkowania ich zagranicznych dochodów w Polsce) jest ważki i warto go tutaj rozwinąć.

Zapraszam więc dalej po porcję wiedzy o tym, jak opodatkowani są polscy naukowcy od dochodów zagranicznych >>

————————

Zobacz ten wątek w TelewizjiPodatkowej.tv

skomentuj artykuł

Jak obliczyć odsetki od zaległości podatkowej

Czerwiec 22nd, 2009 Edit This

Dzisiaj, Moi Przyjaciele, kolejna podstawowa kwestia –  prawidłowe obliczanie odsetek od zaległości podatkowej. Ustalenie wysokości tego rodzaju odsetek nie jest skomplikowane, ale trzeba znać kilka podstawowych zasad, aby to zrobić w sposób właściwy. Dodatkowo w tym roku (tj. w 2009 r.) zmienił się nieco stan prawny dotyczący tego zakresu naszych podatków. Warto więc przyjrzeć się owemu zagadnieniu nieco bliżej 🙂

Zapraszam Was dalej tutaj >>

Rafał

skomentuj artykuł

Jak ustalić polską rezydencję podatkową

Czerwiec 5th, 2009 Edit This

Lista tematów wymagających omówienia stale mi rośnie, ale czasem zdarza się tak, że łapię się na tym, iż nie poruszam tutaj spraw naprawdę fundamentalnych, jak na przykład problem rezydencji podatkowej. Wszak niemal każde rozważania na temat tego, czy należy zapłacić podatek w Polsce, czy też nie, należy zacząć od wyjaśnienia sobie wątpliwości, czy podatnik w ogóle podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej.

A zatem, co to jest rezydencja podatkowa i jak ją ustalić? Czytajcie dalej tutaj>>

Rafał

<<Tutaj pisałem o wpływie posiadania nieruchomości na miejsce rezydencji podatkowej

skomentuj artykuł

Odliczenie składek na zagraniczny ZUS i NFZ

Czerwiec 1st, 2009 Edit This

Wiele osób ma wątpliwości co do tego, czy mogą obniżyć swoje zagraniczne dochody (w sensie generalnym) o składki zapłacone za garnicą na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Niestety w większości przypadków nie mają oni do tego prawa, gdyż nie spełniają wszystkich warunków przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jakie to są warunki, oraz kiedy można obniżyć swoje zobowiązanie podatkowe o te obligatoryjne zagraniczne składki? Zobaczcie moje video w Telewizji Podatkowej.tv:

skomentuj artykuł

Podoba Ci się ten Blog ? Poleć go znajomym !